طیف سنجی انرژی پراکنده سرامیک زیرکونیا

طیف سنجی پراکنده انرژی

打印
打印

شکل 4

طیف EDS نمونه های برنجی (طیف بالا: بکر / طیف پایین: تخریب شده).

■شکل 5

طیف EDS نمونه های زیرکونیا (طیف بالا: بکر / طیف پایین: تخریب شده).

طیف‌سنجی EDS تکنیک دیگری بود که برای توصیف نمونه‌های بکر و تخریب‌شده استفاده شد.نقشه‌برداری عنصری نمونه‌ها برای پست مرکزی سرامیکی برای هر دو بکر و بکر ثابت ماند
نمونه های تخریب شدهفقط افزایش جزئی در اکسیداسیون نمونه اندازه گیری شد.طیف EDS برنج از طرف دیگر (شکل 5)، یک تغییر شدید در درصد اکسیژن در نمونه را به دلیل تشکیل لایه های اکسید نشان می دهد.این نشان دهنده تخریب نمونه برنجی است که در دمای 600 درجه سانتیگراد نگهداری می شود.